سبد خرید0
مقایسه0
گنج کالا
چسب موش ورقی ایرانی Terminex

چسب موش ورقی ایرانی Terminex

قیمت: 100,000ريال
افزودن به لیست مقایسه

چسب موش ورقی ایرانی Terminex


ﺗﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﻰ ﺗﺮﻣﯿﻨﮑﺲ ﯾﮑﻰ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ها ﺑﺮاى ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻮش هاى ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺧﻄﻮط ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روى ﺗﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﻰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ سهوﻟﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ درآورده و در ﻣﮑﺎن های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﺗﻮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﻨﺎزل، آﭘﺎرﺗﻤﺎن ها، هتل ها، رﺳﺘﻮران ها، اﻧﺒﺎرى ها اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.
نوشتن نظر
در این رابطه هیچ نظری توسط کاربران نوشته نشده است