نحوه سازماندهی ابزارها و کارگاه

متن کامل

 

آیا کارگاه شما در یک بحران بی نظم قرار دارد؟ این یک مسئله رایجی است و برای همه اتفاق می افتد، در اینجا چند مرحله ساده وجود دارد که شما می توانید به راحتی کارگاه خود را مرتب کنید.
در ابتدا همه چیز را در یک ردیف قرار دهید. (این کار باعث می شود بتوانید آنچه را که دارید ببینید، و نحوه سازماندهی آن آسان باشد).

 


مکانی را انتخاب کنید که بتوان در آن قسمت ابزارها سازماندهی شود. آنها را به صفحه تخته صاف نصب شده بر روی دیوار آویزان کنید.
اگر صفحه صاف بر روی دیوار در دسترس نیست، آنها را روی نوار نصب شده بر روی دیوار آویزان کنید.

 


کارگاه را تمیز کنید. تمیز کردن پنجره ها ضروری نیست فقط کف و نیمکت را جارو کنید. فراموش نکنید که تارهای عنکبوت را از سقف و گوشه ها تمیز کنید.

 

 


وسایلی را که نیاز ندارید دور بیندازید. از جمله قطعات کوچک چوب و میخ های خراب را دور بیندازید.

 

 

اگر کمدی برای نگهداری ابزارها ندارید. در صورت امکان یک کمد ارزان قیمت تهیه کنید. ابزارهای برقی و بزرگ را در کمد قرار دهید. این کار باعث می شود تا محل کار شما سازماندهی شود.

 

 


ابزارهای تکراری یا یدکی را در کارگاه قرار ندهید. به عنوان مثال ، اگر 3 پیچ گوشتی یکسان دارید ، یکی را در کارگاه نگه دارید و بقیه را در جای دیگری قرار دهید.

 

 


ابزارها را طبقه بندی کنید. به عنوان مثال ، ابزارهای برش را در نزدیکی سایر ابزارهای برش قرار دهید. وسایلی را که بیشتر از آن استفاده می کنید نزدیکتر به محل کار خود قرار دهید و وسایلی را که کمتر مورد نیاز است دورتر نگه دارید.


جهت خرید انواع ابزارآلات و ابزار برقی و جعبه ابزار به قیمت استثنایی اینجا کلیک کنید.

7 مرداد 1399
تعداد بازدید: 148

نظرات

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 0.387s
Duration Query
0.0000460148 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0119361877 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000059605 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0003740788 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000059605 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0147230625 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000059605 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614')
0.0006649494 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000100136 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0116479397 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000100136 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0224890709 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0000078678 SELECT authors_name, authors_image FROM articles_authors WHERE articles_authors_id = :aid
0.0024461746 SELECT authors_name, authors_image FROM articles_authors WHERE articles_authors_id = :aid
0.0000050068 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0219388008 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0000069141 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0004541874 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0000078678 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0056419373 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000119209 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0128040314 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0000071526 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0028259754 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0000059605 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0005478859 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000059605 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0052721500 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
Total: 0.1139090061 Query count: 28